Algemene voorwaarden

Verwerken van persoongegevens

ALGEMENE VOORWAARDEN 

 

Van As Personal Training

Van As Personal Training is een handelsnaam van Timmer & van As Coaching & training en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74927647. Timmer & van As Coaching & training is een Vennootschap onder Firma en gevestigd in Utrecht (3541 HA). 

 

Artikel 1. Definities 

In deze algemene voorwaarden bedoelen we met: 

 • Van As Personal Training’: dat zijn wij, de hierboven vermelde entiteit. Onze doelstelling is het aanbieden en begeleiden van sportactiviteiten in een groep, personal training, bedrijfstraining, het geven van voedingsadvies en metingen. Tevens zijn wij verkooppunt van door ons geselecteerde producten van derden.  
 • Herroepingsrecht’: je kunt als consument binnen de bedenktijd van 14 dagen afzien van de Overeenkomst op afstand. 
 • Lidmaatschap’: onze lidmaatschappen zoals groepsles, open gym of Personal Training. Tarieven en andere details vind je op onze website www.vanaspersonaltraining.nl
 • Lid’: als je een lidmaatschap sluit met ons, dan wordt je lid van Van As Personal Training. Om Lid te worden moet je minimaal 16 jaar zijn en je ouders moeten schriftelijk toestemming geven zolang je geen 18 jaar bent. 
 • ‘Overeenkomst’: een overeenkomst tussen jou en ons voor een Lidmaatschap. 
 • Overeenkomst op afstand’: een Overeenkomst die je online aangaat met ons. 

 

Artikel 2. Toepasselijkheid 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en leveringen van diensten gedaan door of namens ons. 
 2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als wij dat uitdrukkelijk én schriftelijk samen hebben afgesproken.  
 3. Als in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.  

 

Artikel 3. Lidmaatschap en betaling 

 1. Lid word je door online aanmelding of inschrijving op locatie. 
 2. Als je Lid wordt bij ons kunnen wij inschrijfgeld in rekening brengen. Dit inschrijfgeld kan variëren per lidmaatschapsvorm en varieert ook als sprake is van een promotie. 
 3. Schrijf je jezelf telefonisch of online in, dan heb je het recht om het Lidmaatschap binnen 14 dagen te annuleren. Dat is kosteloos als je nog geen gebruik hebt gemaakt van het Lidmaatschap. Heb je al wel gebruik gemaakt van het Lidmaatschap dan kunnen wij de kosten naar rato, waaronder het inschrijfgeld, in rekening brengen. 
 4. Annuleren doe je door het herroepingsformulier dat je vindt in de bijlage onderaan deze algemene voorwaarden te gebruiken. 
 5. Lidmaatschappen zijn voor Small Group Training en Personal Training. 
 6. Tarieven en details vind je op de website. Tenzij anders is vermeld of is afgesproken, ben je het toepasselijke lidmaatschapstarief bij (maandelijkse) vooruitbetaling verschuldigd en is dat direct opeisbaar. 
 7. Het lidmaatschapsgeld voor de small group training dient volledig en voorafgaand aan de start te worden voldaan. 
 8. Voldoe je niet (tijdig) aan je betalingsverplichting dan zijn we helaas genoodzaakt je Lidmaatschap te blokkeren en kun je geen gebruik meer maken van onze faciliteiten. 
 9. Als je na een ingebrekestelling nog niet aan je betalingsverplichting voldoet, dan zullen wij ook incassokosten in rekening brengen en de vordering uit handen geven. 
 10. Eén keer per jaar (per 1 januari) mogen wij onze tarieven verhogen met maximaal 8%. Als wij daarvan gebruik maken, geeft dat geen recht het Lidmaatschap te beëindigen tenzij de tariefsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de (eerste) Overeenkomst plaatsvindt, of hoger is dan 8%. 
 11. Tussentijdse prijsverhogingen en per wanneer die ingaan, zullen wij vooraf aankondigen. 
 12. Verhoging vanwege overheidsmaatregelen, zoals btw, kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op beëindiging. 

 

Artikel 4. Duur & opzegging 

 1. Lidmaatschappen worden aangegaan voor de duur van: 
 • één (1) jaar vast met een automatische verlenging voor onbepaalde tijd met betaling vooraf per maand. Een jaarabonnement zal, na afloop van het jaar, automatisch verlengd in een abonnement dat per maand opzegbaar is. 
 • Maandelijks opzegbaar abonnement voor onbepaalde tijd. Een maandabonnement zal voor onbepaalde tijd doorlopen, totdat het abonnement wordt stopgezet. 
 1. Een Personal Training Lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van minimaal drie maanden en voor een in die periode af te spreken aantal trainingen per week. Dit lidmaatschap is niet tussentijds opzegbaar en eindigt automatisch na afloop.
 2. Na de gekozen duur wordt gekeken of en in welke vorm er een vervolg Lidmaatschap wordt aangegaan.
 3. Na afloop van een Lidmaatschap komen de trainingen die gedurende het Lidmaatschap niet zijn gebruikt te vervallen en heb je geen recht op restitutie van enig bedrag. 
 4. Bij alle Lidmaatschappen krijg je toegang tot de Virtuagym app. 
 5. Als je online voor een wijziging van je lidmaatschapsvorm hebt gekozen, heb je het recht om deze wijziging zonder opgave van redenen te annuleren binnen 14 dagen vanaf de datum van de wijziging, zoals beschreven in artikel 3. In dat geval wordt de wijziging geannuleerd en zal je oorspronkelijke Lidmaatschap weer gelden tot de oorspronkelijke looptijd (en verlengingen ervan). 

 

Artikel 5. Gezondheid 

 1. Met het Lidmaatschap bevestig je dat je naar beste weten in goede lichamelijke conditie verkeert en dat je geen medische indicaties hebt die deelname aan activiteiten zouden kunnen belemmeren. 
 2. Je bent zelf verantwoordelijk voor het inwinnen en opvolgen van medisch advies met betrekking tot medische indicaties en/of medicatie en het informeren van ons daarover. Medisch advies kun je inwinnen bij je behandelend arts. 
 3. We hopen dat je in goede gezondheid bij ons komt sporten. Maar als je om medische redenen blijvend geen gebruik meer kunt maken van je Lidmaatschap, kun je dat tussentijds beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) kalendermaand vanaf de kennisgeving. Je dient dan een bewijs te overleggen dat je gezien je medische situatie niet meer in staat bent gebruik te maken van je Lidmaatschap, bijvoorbeeld door een recente doktersverklaring. 

 

Artikel 6. Persoonsgegevens & privacy 

 1. Als wij persoonsgegevens van jou verkrijgen, zullen deze voor geen andere doelstellingen worden gebruikt dan voor het geven van persoonlijk sport- en/of voedingsadvies en/of het voeren van de administratie en deze zullen zonder jouw toestemming niet aan derden worden verstrekt, tenzij wij daartoe wettelijk zijn verplicht.
 2. Wij nemen bij de uitvoering van onze activiteiten de geldende privacy wet- en regelgeving in acht zoals de AVG. Voor nadere informatie verwijzen wij naar de website.
 3. Tijdens trainingssessies kunnen (video)beelden en/of sfeerbeelden gemaakt en/of opgenomen, waarop leden staan afgebeeld. 
 4. De (video)beelden kunnen op de website en/of via social media worden geplaatst. 
 5. Opnames worden vooraf kenbaar gemaakt. Mocht je hier bezwaar tegen hebben, laat het ons dan weten. Je wordt dan onherkenbaar in beeld gebracht of het betreffende beeldmateriaal wordt verwijderd. Deze mogelijkheid is niet van toepassing op de algemene actiebeelden of sfeerbeelden waarop jij als deelnemer niet centraal en niet duidelijk herkenbaar bent afgebeeld.

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid 

 1. Deelname aan de training of andere sportactiviteiten geschiedt op eigen risico. Je blijft zelf altijd verantwoordelijk voor de manier waarop je sport en de keuzes die je daarin maakt. Raadpleeg bij twijfel altijd een medisch specialist. 
 2. Wij zijn niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade die je lijdt als gevolg van een ongeval of letsel dat ontstaat tijdens of in verband met de training of andere sportactiviteiten van ons, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van onze zijde. 
 3. Wij hebben kluisjes waarin persoonlijke eigendommen kunnen worden bewaard. Maar van bewaarneming is geen sprake. Artikel 7:600 ev. BW zijn niet van toepassing. 
 4. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor (de gevolgen van) het gebruik van kluisjes, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan onze zijde. 
 5. Als wij al aansprakelijk zouden zijn, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd. 
 6. Als de verzekering geen aanspraak op dekking of enige uitkering geeft, dan is aansprakelijkheid beperkt tot het Lidmaatschapsgeld over de periode van 12 maanden. 

 

Artikel 8. Klachtplicht

 1. Als jij een klacht hebt dan vinden wij dat vervelend en een klacht lossen wij graag samen met jou op. Jij zult de klacht schriftelijk melden binnen 7 dagen nadat het feit waarop de klacht ziet, zich heeft voorgedaan. 
 2. De klacht zullen we schriftelijk bevestigen, als deze mondeling is geuit.  
 3. Wij hebben vervolgens 14 dagen de tijd om de klacht te onderzoeken en om op die klacht te reageren. Wij streven ernaar om de klacht zo snel mogelijk en binnen uiterlijk 6 weken opgelost te hebben.
 4. Een klacht laat jouw betalingsverplichting niet vervallen. 

 

Artikel 9. Verhindering & pauzering

 1. Trainingen beginnen op het geplande tijdstip. 
 2. Vertragingen bij aanvang zijn geen reden om de training te verlengen tot buiten de resterende duur van de geplande tijd. 
 3. Als je meer dan 15 minuten te laat bent bij een personal training, dan hebben wij het recht om deze training te annuleren. 
 4. Als je een Training afzegt voor 24 voorafgaand aan de training, dan heb je het recht om de afspraak twee keer kosteloos te verzetten.
 5. Als je een Training afzegt binnen 24 uur voorafgaand aan de training, dan komt die training te vervallen zonder recht op restitutie, wij kunnen die tijd namelijk niet meer op een andere manier benutten. 
 6. Als je vanwege een blessure of vanwege zwangerschap een langere tijd geen gebruik kunt maken van je Lidmaatschap, dan kun je je Lidmaatschap pauzeren, mits je (bij een blessure) een medische verklaring kunt overleggen. 
 7. Pauzering is mogelijk gedurende maximaal 6 maanden (waarna het Lidmaatschap doorloopt en de maandelijkse betaling dient te worden hervat) en met een minimum van één (1) kalendermaand. 

 

Artikel 10. Les,- en openingstijden

 1. Wij kunnen de openingstijden zoals die zijn vermeld op de website tijdelijk of blijvend wijzigen. 
 2. Ook de inhoud van de lessen en de lesroosters kunnen worden aangepast. 
 3. Wij kunnen in vakantieperiodes en op officiële en erkende feestdagen, zonder recht op restitutie of compensatie, volgens een aangepast rooster werken dan wel de sportschool sluiten. 
 4. Het aangepaste rooster zal tijdig bekend worden gemaakt. 
 5. Wij kunnen lessen uitstellen of aflassen in verband met een naar ons oordeel te gering aantal deelnemers, wegens vakantie, ziekte van de instructeur of enige (andere) vorm van overmacht, zonder recht op restitutie van (Lidmaatschaps-)gelden. 

 

Artikel 11. Wijziging van de voorwaarden

 1. Wij zijn bevoegd deze voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen van ondergeschikt belang mogen wij altijd doorvoeren. 
 2. Een consument mag de lopende overeenkomst opzeggen, bij een wezenlijke wijziging. En wijzigen wij deze voorwaarden binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst? Dan heb je ook het recht om op te zeggen, als je niet onder de oude voorwaarden verder mag.

 

Artikel 12. Grensoverschrijdend gedrag & huisregels

 1. Wij streven naar een fijne en veilige omgeving waarin iedereen wordt gerespecteert en de regels worden nageleefd. 
 2. Je ontvangt de huisregels voor het aangaan van de overeenkomst. De huisregels zijn van toepassing op onze overeenkomst en je zult jezelf daar ook aan houden. 
 3. Als je je niet houdt aan onze afspraken of Als je je niet houdt aan onze huisregels of onaanvaardbaar gedrag vertoont, dan kunnen wij je de toegang tot onze vestiging ontzeggen en het Lidmaatschap per direct beëindigen. 

 

Artikel 13. intellectuele eigendom

 1. Wij en onze licentiegevers behouden alle auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele eigendom voor op de door ons gehanteerde werkwijzen en methoden, beschikbaar gestelde inhoud, waaronder maar niet beperkt tot workshop, plan, work-outs, programmatuur, alsook op de door haar gevoerde woord- en beeldmerken. 
 2. Elke vorm van verveelvoudiging, reproductie of anderszins gebruik zonder dat wij daarvoor expliciet en schriftelijk toestemming heeft gegeven is niet toegestaan. 

 

Artikel 14. Overmacht

 1. Bij overmacht wordt de nakoming van de verplichting(en) geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van de overmacht, zonder dat wij over en weer tot schadevergoeding gehouden zijn. 
 2. Bij overmacht aan onze zijde mogen wij de Overeenkomst pauzeren of uitstellen of opzeggen, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. 
 3. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop wij geen invloed konden uitoefenen en waarmee wij niet in staat zijn om mijn verplichtingen na te komen. 
 4. Wij hebben ook het recht ons op overmacht te beroepen als de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert intreedt nadat wij onze verplichtingen hadden moeten nakomen.

 

Artikel 15. Toepasselijk recht 

 1. Op elke Overeenkomst en/of Lidmaatschap is Nederlands recht van toepassing. 
 2. Een geschil zullen wij in onderling overleg proberen op te lossen. 
 3. Als een geschil niet in onderling overleg kan worden opgelost, zal het worden berecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Midden Nederland, locatie Utrecht, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

 

BIJLAGE I, 

 

HERROEPINGSFORMULIER VAN AS PERSONAL TRAINING FORMULIER VOOR HERROEPING LIDMAATSCHAP 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer je het Lidmaatschap wilt herroepen) 

 

Aan: Timmer & van As Coaching & training 

Van As Personal Training

ssimonevanas@gmail.com 

 

Ik laat via deze weg weten dat ik mijn Lidmaatschap wil herroepen (ontbinden) binnen de 14 dagen bedenktijd. 

 

 • Ingangsdatum lidmaatschap: ______________________________ 
 • Lidmaatschapsnummer: ______________________________ 
 • Naam: ______________________________ 
 • E-mail: ______________________________ 
 • Adres: ______________________________ 
 • Geboortedatum: ______________________________ 
 • Telefoonnummer: ______________________________ 
 • Datum: ______________________________